Beleidsplan

Beleidsplan 2016-2020  Stichting Retera – van het Hof.

Algemeen
 
Stichting Retera – van het Hof is een goede doel stichting geïnitieerd door de dames Theresia Maria (Trees) Retera  en M.G. (Riet) Retera. De stichting is bij testament opgericht op 6 november 2010
 
  
Naam en zetel
 
De statutaire naam: Stichting - Retera - van het Hof
Statutaire vestigingsplaat: Eindhoven
Adres: Juralaan 28, 5691 JD Son
 
 
Kamer van Koophandel: Brabant, dosiernummer 51304384
Fiscaalnummer: 8232.08.862
Status: Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

Werkzaamheden / doel van de stichting

 Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van het navolgende:

• het (doen) opvoeden, het verschaffen van onderwijs en levensonderhoud, het (doen) opvangen van kinderen alsmede het geven van enigerlei andere ondersteuning aan kinderen, waarvan de ouders/verzorgers onvoldoende draagkrachtig zijn naar oordeel van het bestuur van de stichting.
• het (financieel) ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen, een en nader naar oordeel van het bestuur van de stichting.

De stichting beoogt niet het maken van winst.
 


Wijze van werving van gelden
 
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 
1. het vermogen verkregen uit de nalatenschap van mevrouw M.G. Retera.
2. de gelden afkomstig  van de exploitatie/belegging van dat vermogen.
  
De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken middels het vermogen en de gelden afkomstig van het vorenstaande. Er worden geen (sponsor)acties ontplooid ter verkrijging donateurs en/of giften.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:


Naam: Peters, Franciscus Adrianus Hubertus Maria
Geboortedatum en – plaats: 26-10-1957, Veldhoven
Infunctietreding: 06-11-2010
Titel: Voorzitter
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
 
 
Naam: Meeuwsen, Franciscus Johannes Henricus
Geboortedatum en – plaats: 06-02-1933, Helmond
Infunctietreding: 06-11-2010
Titel: Secretaris/penningmeester
Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten

Het bestuur van de stichting dient volgens haar statuten te bestaan uit tenminste twee en ten hoogste drie leden. Er bestaan geen plannen om het huidige aantal bestuurleden van 2 uit te breiden naar 3 personen.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten en een vacatievergoeding per bijgewoonde vergadering. 
 
De vacatievergoeding is gebaseerd op het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies zoals vastgesteld op 21 januari 2009 door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en  bedraagt ten hoogste 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Voor de jaren 2016-2018 is deze vastgesteld op € 250,- per vergadering.

 

Het beheer van het vermogen

Het bestuur is belast met het beheer van het vermogen. Het vermogen zal deels in liquiditeiten en deels middels een effectenportefeuille worden aangehouden. De mix daarvan zal periodiek worden afgestemd op te ramen uitkeringen in het kader van de realisatie van de doelstelling van de stichting.  

Het beheer van de effectenportefeuille is uitbesteed aan de afdeling Private Banking van de Rabobank op basis van het doelrisicoprofiel “ neutraal”.

 

Besteding van het vermogen

Artikel 12 lid 4 van de statuten bepaald dat de stichting zal worden ontbonden op de dag dat het vermogen van de stichting niet meer toereikend zal zijn om haar doelstelling te verwezenlijken, waarbij als datum wordt gedacht twintig jaar na oprichting van de stichting.

Het bestuur neemt als doelstelling een periode van 15 jaar, te rekenen vanaf 2010 om aan haar doelstelling te voldoen. Zij streeft er naar jaarlijks, als taakstelling, tenminste 1/10 van haar netto-vermogen per begin van het kalenderjaar in het desbetreffende jaar uit te keren aan de door haar geselecteerde (goede) doelen.

Gezien naar de jaren zijn de volgende uitkeringen gedaan:
2010/2011        €    72.300
2012                 €  158.200
2013                 €  266.700
2014                 €  274.700
2015                 €  330.700

Het streefbedrag voor de jaren 2016-2020 tenminste € 250.000 per jaar. Dit bedrag is mede afhankelijk van de in die jaren gerealiseerde financiële resultaten en het aanbod van kwalificerende doelen.

In dat kader blijft het streven naar een verdere verbreding en vergroting van de bekendheid van de stichting en haar doelstelling.

 

Financiële verantwoording

Aan het kantoor Smits Financiële Administraties gevestigd te Bladel is opdracht gegeven tot het verzorgen/inboeken van de administratie. Het kantoor zal periodiek rapporteren aan de penningmeester.

Tevens is aan dat kantoor de opdracht gegeven jaarlijks een balans op te stellen en een staat van baten en kosten met toelichting. Het bestuur stelt binnen 6 maanden na afloop van elk boekjaar de jaarstukken vast.

De stichting is een vermogensfonds in de zin van artikel 1a, zevende lid, onderdeel h, van de UR AWR 1994. Gepubliceerd wordt derhalve een (verkorte) staat van baten en lasten.

 

Activiteitenverslag

Jaarlijks brengt de stichting een verslag uit van haar activiteiten. Dit verslag zal tevens gepubliceerd worden op de website van de stichting